"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

23 มีนาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับร่างวาระแรก พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่แล้ว

วันที่ 23 มีนาคม 2561 รัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเห็นชอบรับร่างหลักการวาระที่ 1 แล้ว และได้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย สำหรับร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่…) พ.ศ. ….

 

ทั้งนี้ประเด็นการแก้ไขสาระสำคัญของกฎหมายเงินทดแทนฉบับดังกล่าว อาทิ

 

  • ขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการ

  • ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างซึ่งทำงาน ในองค์กรของนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ

  • แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ภัยพิบัติ” เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความหมายหรือลักษณะของภัยพิบัติทำให้นายจ้างได้รับการลดการจ่ายเงินเพิ่ม ตามกฎหมายในท้องที่ที่รัฐมนตรีกำหนด

  • แก้ไขการบังคับใช้เกี่ยวกับขอบเขตการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างงานในประเทศ (Local staff) ของสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ

  • ทั้งนี้ได้แก้ไขการออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหายให้ดำเนินการออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ ดังนี้ การเพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่างๆ จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เพิ่มราระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพ เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี ปัจจุบันไม่เกิน 15 ปี เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเป็นไม่เกิน 10 ปี ปัจจุบันไม่เกิน 8 ปี แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนสำหรับกรณีลูกจ้าง ไม่สามารถทำงานได้ให้ได้รับตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงาน ปัจจุบันจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกิน 3 วัน เพิ่มการจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ปัจจุบันการจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นจำนวน 100 เท่า ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

  • ในส่วนของนายจ้างก็จะได้รับประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนนี้เช่นกัน คือ ได้มีร่างกฎหมายในการปรับลดเงิน เพิ่มจากเดิมร้อยละ 3 ต่อเดือนลดลงเหลือร้อยละ 2 ต่อเดือน และกำหนดเกณฑ์การคำนวณเงินเพิ่มกรณีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบ โดยกำหนดให้จำนวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย ปัจจุบันไม่ได้กำหนดเพดานเงินเพิ่มไว้

 

สำหรับขั้นตอนการนำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติเงินทดแทนที่ทำการแก้ไขฉบับใหม่เข้าสู่การประชุมพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 2 และวาระ 3 จากนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ ก็จะต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้ก็จะมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐทำให้ลูกจ้างมีหลักประกันของชีวิตดีขึ้น ค่าทดแทนและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในกรณีไม่สามารถทำงานได้มีความจำเป็นต้องหยุดงาน และในส่วนของนายจ้างเองก็จะได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราเงินสมทบ ส่งผลให้สถานภาพด้านการเงินของนายจ้างมีความมั่งคง เสริมสร้างสังคมประเทศชาติให้มีเสถียรภาพเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป29/Mar/2018

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 61 กระทบภาคการผลิตบางกลุ่ม แต่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ- กรุงเทพธุรกิจ 24 เมษายน 2561 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 61 กระทบภาคการผลิตบางกลุ่ม แต่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ- กรุงเทพธุรกิจ 24 เมษายน 2561

การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยปี 2561: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นไปอย่างจำกัดจริงหรือ ตั้งแต่...

วงล้อเศรษฐกิจ : ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ - ข่าวสด  20 เมษายน 2561 วงล้อเศรษฐกิจ : ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ - ข่าวสด 20 เมษายน 2561

วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 ค่าแรงขั้นต่ำของไทยจะปรับขึ...

ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ - กลุ่มงานโฆษกและการข่าว 20 เมษายน 2561 ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ - กลุ่มงานโฆษกและการข่าว 20 เมษายน 2561

19 เม.ย.61 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน...

ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 21 เมษายน 2561 ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 21 เมษายน 2561

วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

" เมื่อโดนตำรวจ "เรียก" หรือ "จับ" ตามหมาย "

      ที่มา : สำนักกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ...

เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!!  คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560 เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!! คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560

ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน  อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ผ่านมากระทบ เพรา...

การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง :  แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560 การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง : แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560

ในยุคที่สังคมและการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเข้าสู่โลกที่ไร้พรมแดน การประกอบธุรกิจสามารถเคลื่อนย้า...

รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw

การเข้าเสนอชื่อกฎหมายโดยประชาชน เป็นสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 และ 25...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา