ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice denied) เฉกเช่นคำขวัญศาลแรงงานที่ว่า "ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยงธรรม" ก็ด้วยการตระหนักว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงการตัดสินโดยองค์กรตุลาการที่เป็นกลางเท่านั้น หากต้องมิใช่กระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เพราะคำตัดสินที่มาอย่างเชื่องช้าอาจทำให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่สนใจต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่ความที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน

ไทย - สิงคโปร์ กระชับความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและงานที่มีคุณค่า , รัฐบาลไทย 2 กค.62

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายออเบ็ค คำ (Mr.Aubeck kam) ปลัดกระทรวงกำลังคนสิงคโปร์ และ Mr.Lim Tze Jiat ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจ้างงานระหว่างประเทศกระทรวงกำลังคนสิงคโปร์ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ 3 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือข้อราชการด้านแรงงาน โดยมี นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Connection 3 ชั้น 9 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 

 

สาระสำคัญในการหารือครั้งนี้ ปลัดกระทรวงกำลังคนสิงคโปร์ ได้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงแรงงานของไทยในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ และขอให้กระทรวงแรงงานของไทยให้ความร่วมมือการพัฒนาด้านแรงงานให้เป็นงานที่มีคุณค่า (Decent Work1) ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งกำหนดไว้

 

โดยเน้นย้ำในเรื่องอนาคตของงาน (Future of Work) ในภูมิภาคอาเซียนเดินไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งขณะนี้สิงคโปร์ได้มีการพัฒนาด้านอนาคตของงานอย่างก้าวหน้ามาก ทั้งทางด้าน 1) เทคโนโลยี  2) การพัฒนากำลังคน และ 3) การพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนหรือ Slom โดยเฉพาะการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งกำหนดไว้ในวาระการประชุม Slom Meeting ในครั้งนี้ด้วย

 

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงกำลังคนสิงคโปร์ ยังได้ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานของไทย ร่วมกันพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับกำลังคน กล่าวคือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการพัฒนาความรู้ของคนควบคู่ไปด้วย ซึ่งกระทรวงกำลังคนของสิงคโปร์ จะได้ประสานความร่วมมือในเรื่องนี้กับกระทรวงแรงงานของไทยต่อไปสุดท้ายปลัดกระทรวงแรงงาน ขอบคุณการพบปะหารือของปลัดกระทรวงกำลังคนสิงคโปร์ครั้งนี้ และยินดีให้ความร่วมมือดังกล่าวกับทางสิงคโปร์ต่อไป02/Jul/2019

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ไทย - สิงคโปร์ กระชับความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและงานที่มีคุณค่า , รัฐบาลไทย 2 กค.62 ไทย - สิงคโปร์ กระชับความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและงานที่มีคุณค่า , รัฐบาลไทย 2 กค.62

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายออเบ็ค ค...

รัฐบาลห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างแดน ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย , รัฐบาลไทย 2 กค. 62 รัฐบาลห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างแดน ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย , รัฐบาลไทย 2 กค. 62

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.)ดูแลแรงงานไท...

 กสร.พัฒนาศักยภาพนิติกร เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย , กรมสวัสดิการฯ 2 กค.62 กสร.พัฒนาศักยภาพนิติกร เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย , กรมสวัสดิการฯ 2 กค.62

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้การปฏิบั...

กระทรวงแรงงานจัดทำร่างข้อตกลงการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี , สนข.ประชาสัมพันธ์ 2 กค. 62 กระทรวงแรงงานจัดทำร่างข้อตกลงการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี , สนข.ประชาสัมพันธ์ 2 กค. 62

กระทรวงแรงงานเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรง...

ประกันสังคมร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเกือบ 6 หมื่นราย ขอรับเงินสมทบเกินคืน , ประชาชาติธุรกิจ 2 กค. 62 ประกันสังคมร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเกือบ 6 หมื่นราย ขอรับเงินสมทบเกินคืน , ประชาชาติธุรกิจ 2 กค. 62

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา