"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

 

คุยกับทนายพรนารายณ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน : ทนายแรงงาน
ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งเทศกาลมหาสงกรานต์ เมษายน 2561 สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน ขอส่งความชุ่มเย็นใจมายังทุกท่าน ให้กอปรไปด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะคนที่ลำบาก...
10/Mar/2014
>> อ่านต่อ
 
 

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

เมื่อนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างแล้ว การที่นายจ้างจะมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำหรือไม่เป็นสิทธิ ของนายจ้างจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2850/2525 แต่การที่นายจ้างไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ ต้องไม่เป็นที่เสียหายแก่ลูกจ้างด้วย
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5462/2555 โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์จากตำแหน่งพนักงานขับรถไปทำงานตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขนส่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทำให้โจทก์มีรายได้ลดลง จำเลยให้กา...
24/Apr/2018
>> อ่านต่อ
 
 

บริการของเรา

สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พรนารายณ์และเพื่อน   ให้บริการงานด้านกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศา...>> อ่านต่อ
 

เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์

ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2560-2516
 5 10 15 20 25 30 50 100 ทั้งหมด      คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2555   คำพิพากษาศาลฎีก...
04/Apr/2018
2 เมษายน 2561 เช็คกฎหมายเกี่ยวกับคนงาน 6 ฉบับ ที่กำลังมา
คุยกับนักวิจัยด้านแรงงาน มอง 6 กฎหมายเกี่ยวกับคนงานที่กำลังจะออกมาบังคับใช้ พร้อมทั้งไฮไลท์ข้อจำกัดของกฎหมายหลายฉบับที่ยังขาดกลไกแก้ไข และข้อเสนอแนะสร้างหน่วยจัดการและสื่อสารความรู้   1 เดื...
02/Apr/2018
29 มีนาคม 2561 แนวทางการให้บริการทางการแพทย์ตามสิทธิประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ อ่าน CLICK...
29/Mar/2018
27 มีนาคม 2561 บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบจ่ายค่าตรวจและรับฝากครรภ์ผู้ประกันตน บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา เห็นชอบให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร โดยสนับสนุนค่าฝ...
29/Mar/2018
28 มีนาคม 2561 ผลการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม
ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพประกันสังคม ระหว่างเดือนสิงหาคม  - พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามไฟล์ pdf ที่แนบมาพร้อมนี...
29/Mar/2018
23 มีนาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับร่างวาระแรก พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่แล้ว
วันที่ 23 มีนาคม 2561 รัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแ...
29/Mar/2018
>> อ่านต่อ

สรุปกฎหมายใหม่และมติคณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย

ระบบประมวลผลข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ click ที่นี่ครับ...
05/Sep/2017
การติดตามการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย ...
15/Aug/2017
แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
เอกสารแนบ    + แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ...
04/Jun/2017
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
Link download :  http://www.it.coj.go.th/doc/data/it/it_1493864322.PDF   ✍???? Directive of the President of the Supreme Court on Submitting, Sending and Receiving Pleadings an...
12/May/2017
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เผยแพร่ 6 เมษายน 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๗๙ มาตรา (นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐)   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://t.co/GDCqwj1hKL?amp=1...
06/Apr/2017
18 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ ...
21/Mar/2017
>> อ่านต่อ

ถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!

วิธีการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย ฟรี!
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รบกวนสอบถามครับ โดย surawut เมษายน 20, 2018, 10:20:38 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] สลิปเงินเดือน โดย nuning เมษายน 18, 2018, 03:34:17 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] การจ่ายเงินชดเชย โดย Yonamito เมษายน 11, 2018, 11:12:15 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รับเหมาโดนโกง โดย Yonamito เมษายน 11, 2018, 11:10:55 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] น้องสะไภ้เป็นต่างด้าวไม่มีเอกสารความผิดคนให้ที่พักโทษแค่ไหนลดหย่อนได้มั่ยคะ โดย Albertsonz เมษายน 10, 2018, 03:20:15 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] นายจ้างขู่ให้เซ็นใบยินยอมลดเงินเดือน และ ไล่ออกทางอ้อมไม่ให้เข้าทำงาน โดย Sasikran เมษายน 10, 2018, 10:15:27 AM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์บรรทุกพ่วง โดย nuning เมษายน 07, 2018, 04:21:22 PM
[ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย] กำลังจะถูกเลิกจ้างสิ้นเดือนนี้คับ สอบถามเรื่องการเรียกเงินชดเชย โดย insiedy เมษายน 07, 2018, 01:36:37 AM
>> อ่านต่อ

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 61 กระทบภาคการผลิตบางกลุ่ม แต่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ- กรุงเทพธุรกิจ 24 เมษายน 2561 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 61 กระทบภาคการผลิตบางกลุ่ม แต่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ- กรุงเทพธุรกิจ 24 เมษายน 2561

การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยปี 2561: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นไปอย่างจำกัดจริงหรือ ตั้งแต่...

วงล้อเศรษฐกิจ : ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ - ข่าวสด  20 เมษายน 2561 วงล้อเศรษฐกิจ : ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ - ข่าวสด 20 เมษายน 2561

วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 ค่าแรงขั้นต่ำของไทยจะปรับขึ...

ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ - กลุ่มงานโฆษกและการข่าว 20 เมษายน 2561 ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ - กลุ่มงานโฆษกและการข่าว 20 เมษายน 2561

19 เม.ย.61 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน...

ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 21 เมษายน 2561 ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 21 เมษายน 2561

วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

" เมื่อโดนตำรวจ "เรียก" หรือ "จับ" ตามหมาย "

      ที่มา : สำนักกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ...

เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!!  คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560 เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!! คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560

ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน  อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ผ่านมากระทบ เพรา...

การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง :  แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560 การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง : แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560

ในยุคที่สังคมและการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเข้าสู่โลกที่ไร้พรมแดน การประกอบธุรกิจสามารถเคลื่อนย้า...

รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw

การเข้าเสนอชื่อกฎหมายโดยประชาชน เป็นสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 และ 25...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา